بستن
واحد برنامه ریزی مرکز تامین و نظارت در صحنه فروش و پخش
به گزارش روابط عمومی شرکت به پخش؛ در دنیای امروز محدودیت منابع بیش از گذشته محسوس است که این موضوع برای سازمانهای اقتصادی به عنوان چالشی بزرگ همواره مطرح بوده است چرا که مسئولین شرکتها برای افزایش سود و رضایتمندی صاحبان سرمایه موظفند حداکثر استفاده از این منابع محدود را جهت دسترسی به اهداف شرکت داشته باشند ، این مهم جز با برنامه ریزی صحیح میسر نمی باشد. ازینرو به مناسبت اول آبان ماه و روز آمار و برنامه ریزی گفتگویی با شهریار پیروزمند، مدیر برنامه ریزی شرکت به پخش صورت گرفت.

در ابتدای این گفتگو با توجه به اوضاع کنونی اقتصاد کشور و جایگاه صنعت پخش و اهمین واحد برنامه ریزی در آن بیان کردند: بازار را میتوان به صحنه نبرد تشبیه نمود و تیم فروش در این صحنه در نقش رزمندگانی هستند که در جهت پیشبرد اهداف شرکت، نیازمند مهمات در انواع مختلف اند. طبیعی است بدون پشتیبانی و لجستیکی قوی، انتظار پیروزی امری غیر منطقی است. در واقع موضوع اخیر الذکر از اهم وظایف تیم برنامه ریزی می باشد که کالاهای مورد نیاز تیم فروش را همچون مهمات جنگی در زمان و مکان و با مقدار درست در اختیار ایشان قرار دهد. در اصل قسمت برنامه ریزی به عنوان بخشی از زنجیره تامین ، وظیفه تامین به موقع و به میزان بهینه کالا از انبار کارخانجات جهت انبار شعب و یا در قالب حمل مستقیم جهت انبار مشتریان را بر عهده دارد.

پیروزمند با اشاره به این مطلب که واحد برنامه ریزی شرکت به پخش همسو با دیگر واحد ها مسیری رو به رشد را تا باکنون طی کرده است و از زیرساخت های نرم افزاری خوبی بهره مند شده، اشاره کرد: به منظور اجرای دقیق تقسیم کالا ما بین شعب و همسوئی با اهداف تدوین شده ماهانه، نیاز است سطوح موجودی جهت کالا به کالا و شعبه به شعبه محاسبه گردد که ماهانه این مهم از سوی امور برنامه ریزی صورت می پذیرد و کنترلها به صورت روزانه انجام می شود. ضمناً با توجه به حجم بالای تراکنشها و  نیاز به محاسبات متعدد در فرآیند برنامه ریزی وجود سیستمی جامع  و مختص امور برنامه ریزی امری ضروری است که به همین منظور ، مستقل از امور محترم فناوری اطلاعات ، سیستمهای متعددی به عنوان ابزار کار جهت تحلیل اطلاعات و افزایش دقت و سرعت در کار ، در امور برنامه ریزی ساخته شده است.

مدیر واحد برنامه ریزی در پاسخ به این سوال که در سال گذشته چه اقداماتی توسط این واحد انجام گرفته است و چه برنامه هایی را برای آینده در نظر گرفته اید، اینگونه بیان کردند: در جهت موفقیت و دستیابی به اهداف ، نیاز است در شرایط مختلف تصمیماتی مطابق با همان مقتضیات اتخاذ گردد که این موضوع در تغییر شیوه تامین موجودی شعب در سال گذشته که شرکتها با کمبود کالا مواجه بودند از سوی امور برنامه ریزی صورت پذیرفت. به این طریق که کالاها به صورت سهمیه بندی شده و نسبت به اهدف در اختیار شعب قرار می گرفت که شرایط تحقق اهداف در شعب مختلف مشابه یکدیگر گردند.

بخشی از کالاهای حمل شده به انبارهای شعب همواره در قالب موجودی در انبارها می باشند که نیاز به بررسی و رصد مداوم دارند ، در این خصوص کنترلهایی از قبیل ، کنترل مهلت مصرف ، کنترل کالاهای کندرو ، کنترل موارد قابل جابجایی بین شعب و ... صورت می پذیرد و علاوه بر کنترلهای نرم افزاری که بر اساس اطلاعات در خصوص موجودیها و انبار شعب انجام می شود ، بازدید های دوره ای نیز توسط کارشناسان امور برنامه ریزی از شعب بر مبنای چک لیست مربوطه انجام و کاستی های آنها  و نقاط قابل بهبود شناسایی و در گزارشات بازدید جهت رفع آنها پیشنهادات ارائه می گردد.