بستن
حضور سرپرست هلدینگ به پخش در یک ویزیت صبحگاهی
به گزارش روابط عمومی به پخش؛ "رامین مشایخی" سرپرست هلدینگ به پخش روز گذشته بهمراه یکی از ویزیتورهای شرق تهران بصورت حضوری از فرآیند ویزیت و پخش مویرگی بازدید بعمل آوردند.