بستن
سرپرست جدید شرکت توسعه صنایع غذایی به‌پخش معرفی شد



به گزارش روابط عمومی به‌پخش؛ بر اساس حکم مدیرعامل هلدینگ به‌پخش، سرپرست جدید شرکت توسعه صنایع غذایی به‌پخش معرفی شد.
در بخشی از حکم مدیرعامل هلدینگ به‌پخش آمده است: امید است با استعانت از خداوند متعال و با همت ،درایت ،پشتکار و تعامل سازنده ضمن ایجاد همدلی و مشارکت کلیه همکاران ارجمند ،در به ثمر رساندن اهداف شرکت موفق باشید .