بستن
به پرسنل شرکت های زیر مجموعه هلدینگ به پخش  واکسن کرونا تزریق شد


مدیر ارشد منابع انسانی و پشتيبانی شرکت به پخش گفت: پرسنل شرکت های زیرمجموعه این هلدینگ در تهران دوز اول واکسن کرونا را دریافت کردند.


به گزارش روابط عمومی شرکت به پخش، مریم آقایی فرد در مورد آخرین اقدامات انجام شده در بحث واکسیناسیون کارکنان بخش ها و شرکت های مختلف زیرمجموعه هلدینگ به پخش بیان کرد: پیرو پیگیری های به عمل آمده با مساعدت و هماهنگی سید جواد موسوی فرمانده بسیج شرکت به پخش، پرسنل شرکت های توسعه صنایع غذایی، زرین پخش، آروین ملل و حمل و نقل در مقابل کرونا واکسینه شدند.


مدیر ارشد منابع انسانی و پشتيبانی شرکت به پخش افزود: در تداوم پیگیری دیگر امور اجرایی در فرآیند واکسیناسیون، همکاران شاغل در شرکت های زیر مجموعه هلدینگ به پخش  در تهران علیه این بیماری واکسینه شدند.


وی بیان کرد: با توجه به برنامه ریزی های انجام شده موجب افتخار است که اعلام کنیم با همراهی شرکت ها و بخش های مختلف زیرمجموعه به پخش، در بحث تزریق واکسن کرونا تمامی پرسنل دفتر مرکزی، مرکز پخش تهران، انبار بسته بندی مستوفی و دیگر شرکت های زیرمجموعه به پخش در تهران دوز اول واکسن را دریافت کردند.