بستن
مرکز پخش شمال تهران با حضور  دکتر پورمحمدی  مدیرعامل هلدینگ به پخش راه اندازی و افتتاح گردید
پیرو مطالعات و تحقیقات میدانی انجام شده جهت توسعه فروش مویرگی در مناطق مختلف تهران و پس از ماه ها تلاش شبانه روزی، مرکز پخش شمال تهران راه اندازی و افتتاح گردید.
بهروز پور محمدی با اشاره به اهداف استراتژیک شرکت به پخش ، افتتاح مرکز پخش شمال تهران را جهت پوشش مناسب مشتریان و حضور کالاهای گروه توسعه صنایع بهشهر بویژه کالاهای تازه خلق شده در سطح مناطق ۱تا۶  وهمچنین مناطق ۲۱ و ۲۲ شهر تهران عنوان نمود.
وی افزود این مرکز پخش با هدف افزایش سهم بازار، بهبود کیفیت خدمات رسانی با توجه به خاص بودن مناطق یاد شده، توسعه فروش و تمرکز ویژه بر مشتریان و ... راه اندازی گردیده است.
همزمان با بکار گیری تیم بازار پردازی، برنامه ریزی در خصوص جانمایی و چیدمان کالا ، جلب نظر خریداران و بازسازی محیط عرضه کالا صورت پذیرفته است.
بی شک با افتتاح این مرکز، افق های روشنی در رشد و توسعه فروش، افزایش سهم بازار تامین کنندگان و ... را شاهد خواهیم بود.