بستن
جلسه دوره اي هم افزايي شركت توسعه صنايع بهشهر با شركت به پخش برگزار شد
به نقل از روابط عمومي شركت به پخش اين جلسه با حضورآقايان دكتر ملكي و فاطمي معاونين محترم و اعضاي هيئت مديره شركت توسعه صنايع بهشهر و اعضاي همراه ، بهمراه مديرعامل ،معاونين و مديران ذيربط شركت به پخش برگزار گرديد.
در ابتداي اين نشست پورمحمدي مديرعامل شركت به پخش ضمن خير مقدم و تبريك عيد فطر، عملكرد دوره اي  شركت به پخش در ضمن تقدير و تشكر از همكاري همه جانبه و رهنمود هاي ارزنده جناب آقاي مهندس محسني مجد مديرعامل و معاونين شركت توسعه صنايع بهشهر ، عملكرد سال ٢٠٢٠ و چهارماهه 2021 را تشريح نمودند.
در ادامه جناب آقايان دكتر فاطمي و ملكي اهميت و جايگاه و نقش شركت به پخش در گروه توسعه صنايع بهشهر تشريح نمودند و سپس معاونين و مديران واحدهاي ذيربط شركت به پخش عملكرد و فعاليتهاي خود را گزارش نموده و در پايان مديران و روساي محترم امور مجامع و حسابرسي داخلي شركت توسعه صنايع بهشهر مسائل و موارد مهم را با تيم شركت به پخش به اشتراك گذاشته و به تبادل نظر پرداختند.