بستن

مهندس فرشید هاشمی بختیار

سرپرست و هلدینگ به پخش
Mountain

دکتر احسان بادپا

رئیس هیئت مدیره
Mountain

دکتر شهرام درقندیان

عضو هیئت مدیره
Mountain

مهندس حیدر شبانیان

عضو هیئت مدیره
Mountain

مهندس مسعود لطفی پور

عضو هیئت مدیره