بستن
Mountain

دکتر بهروز پور محمدی

مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره
Mountain

سید علی بیات

عضو هیئت مدیره و معاون مالی
Mountain

سید جواد موسوی

عضو هیأت مدیره
Mountain

رضا بختیاری

عضو هیأت مدیره
Mountain

عباس پارسا سیرت

عضو هیأت مدیره