بستن
Mountain

              مهندس سیامک ربیعی

                         مدیرعامل هلدینگ به پخش
 
مهندس فرشید هاشمی بختیار
                                عضو هیئت مدیره
Mountain
      
 دکتر احسان بادپا
     
رئیس هیئت مدیره