بستن

مهندس فرشید هاشمی بختیار

سرپرست و هلدینگ به پخش
Mountain

سیامک ربیعی

رئیس هیئت مدیره
Mountain

دکتر شهرام درقندیان

عضو هیئت مدیره
Mountain

مهندس حیدر شبانیان

عضو هیئت مدیره
Mountain

دکتر احسان بادپا

عضو هیئت مدیره